Phó giám đốc, kiêm thủ trưởng cơ quan - KS. Hà Huy Trúc

Chức năng, nhiệm vụ chính: theo Điều , Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Thành lập Công ty cổ phần thông qua ngày 08/01/2016 Phụ trách nghiệp vụ: Cơ quan công ty, bảo vệ nội bộ và sản xuất kinh doanh ngoài công ích
1, Sơ yếu lý lịch:
   - Họ tên: Hà Huy Trúc;
   - Năm sinh: 1958;
   - Quê quán: Ninh Bình;
   - Mobiphone: (+84) 91 2 9506; Tel (+84) 4 3747 0303/ext 2875; Email: truc.hh@hasitec.vn

2, Lý lịch chuyên môn trích ngang
   - Đại học Giao thông - năm 1981 Kỹ sư Thông tin, Kỹ thuật viên;
   - Năm Trưởng phòng KTAT;
   - Năm Phó giám đốc công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội.
3, Các công trình, dự an tham gia:

 


Tác giả bài viết: TCHC

Nguồn tin: HASITEC