Phó phòng TCHC - (phụ trách TCCB) - Nguyễn Thị Minh Hạnh

Phó phòng TCHC - (phụ trách TCCB) - Nguyễn Thị Minh Hạnh
Phòng TCHC


Phụ trách TCCB : Nguyễn Thị Minh Hạnh 
Mobile 0915054069 - Tel (+84) 43 7470 303/2818;

Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: HASITEC