Nghị quyết 04-18/NQ-TTHN của HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết 04-18/NQ-TTHN của HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết 04-18/NQ-TTHN của HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

HĐQT công ty đã họp và ra nghị quyết v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
Chi tiết nghị quyết : Tại đây

Tác giả bài viết: TCHC

Nguồn tin: Hasitec