Thông báo kết quả kiểm tra tuyển dụng lao động và mời ứng viên trúng tuyển đến ký HĐLĐ

Kết quả kiểm tra tuyển dụng

Kết quả kiểm tra tuyển dụng

Thông báo kết quả kiểm tra tuyển dụng lao động và mời ứng viên trúng tuyển đến ký HĐLĐ.
Chi tiết : Tại đây

Nguồn tin: Hasitec