Thông báo nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty

Thông báo nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty

Thông báo nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội được tổ chức:
Thời gian: Khai mạc 07h30, ngày 14 tháng 4 năm 2017.
Địa điểm: Trụ sở Công ty tại 11A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
+ Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0%);
+ Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Biên bản cuộc họp Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội thường niên năm 2017
Chi tiết biên bản và nghị quyết : Tại đây

Tác giả bài viết: BTC

Nguồn tin: Hasitec