Nghị quyết 03-17/NQHĐ-TTHN v/v thời gian tổ chức ĐHCĐ 2017

Nghị quyết 03-17/NQHĐ-TTHN v/v thời gian tổ chức ĐHCĐ 2017
Chi tiết nghị quyết : Tại đây

Nguồn tin: Hasitec