Thông báo V/v bầu phụ trách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

Thông báo V/v bầu phụ trách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

Thông báo V/v bầu phụ trách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

HĐQT công ty họp ngày 14/4/2017 đá nhất trí bầu ông Trần Hữu Chính làm Thành viên phụ trách HĐQT
Ngày 14/4/2017, HĐQT Công ty đã họp ra nghị quyết số 04-16/NQHĐ-TTHN về việc bầu ông Trần Hữu Chính - Thành viên HĐQT làm Thành viên phụ trách, phụ trách HĐQT Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, kể từ ngày 14/4/2017 .  
Chi tiết các văn bản liên quan xem : Tại đây

Nguồn tin: Hasitec