Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển các vị trí công việc, hasitec tuyển dụng nhân sự

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                                                          …………., ngày        tháng        năm

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

 

Kính gửi:………………………………….

 

Tên tôi là (viêt chữ in hoa)                                                                              Bí danh:

Ngày sinh:                                                                                                         Nam, Nữ:

Sô chứng minh thư nhân dân:                                                                      Ngày cấp:

Nơi cấp chứng minh thư nhân dân:

Sô sổ lao động:

Nơi cấp sổ lao động:

Hộ khẩu thường trú (*):

Địa chỉ đang ở (*):

Địa chỉ báo tin (*):

Trình đào tạo theo nghể hoặc chuyên môn nghiệp vụ:

Trình độ ngoại ngữ:

          Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng lao động, tôi thấy bản thân có

đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí:

          Tôi xin gởi các giấy tờ kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau:

1.Bản sao sổ lao động (không có công chứng) hoặc sơ yếu lý lịch (đối với người chưa cấp sổ lao động).

2.Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có công chứng);

3.Giấy khám sức khoẻ;

4.Các giấy tờ khác (Theo yêu câu của người sử dụng lao động);

5.Các giấy tờ xác nhận ưu tiên khi dự tuyển lao động và các giấy tờ có liên quan khác;

          Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng lao động.

                        NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

                                                                                                                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú: (*) cân ghi rõ số nhà; thôn/ tổ dân phố; xã/ phường/ thị trấn; huyện/Quận/ Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh/ Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung ương.

Tác giả bài viết: TCCB

Nguồn tin: Hasitec