Phó giám đốc, kiêm trưởng phòng TCHC - CN Nguyễn Phương Nam

Chức năng, nhiệm vụ theo Điều , Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Thành lập Công ty cổ phần thông qua ngày 08/01/2016; Kiêm nhiệm
   1, Sơ yếu lý lịch:
   - Họ tên: Nguyễn Phương Nam
   - Năm sinh: 1972;
   - Quê quán: Quảng Nam;
   - Mobiphone:
   - Địa chỉ thường trú:
2, Lý lịch chuyên môn trích ngang:
   -
3, Các công trình, dự án tham gia:Tác giả bài viết: HG

Nguồn tin: HASITEC