Trưởng TT GSĐN & CNTT - KS Nguyễn Như Hải Linh

Trưởng TT GSĐN & CNTT - KS Nguyễn Như Hải Linh
Trung Tâm GSĐN & CNTT
Ông : Nguyễn Như Hải Linh
Mobile : 0912105005 - Tel : 0243.7470303/ext 3838 - 3388
 

Tác giả bài viết: TCHC

Nguồn tin: HASITEC