Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2021
Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tác giả bài viết: NXP

Nguồn tin: HĐQT